Auvio Nederland B.V. Verkorte Leverings- en Betalingsvoorwaarden Algemeen Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door onderstaande voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons (Auvio Nederland) overeengekomen te worden. Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangstname van de geleverde goederen, aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden. Prijzen en Offertes Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order. Betaling Betaling dient bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting c.q. overmaking op onze bank- girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.. Bij orders onder € 125,00 berekenen wij € 15,00 administratiekosten. Retourzending Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze (Auvio) voorafgaande schriftelijke toestemming en dient franco te geschieden. Apparatuur die buiten de schuld van Auvio wordt geretourneerd, zal worden gecrediteerd met inachtname van eventuele onnodig gemaakte vrachtkosten en/of kosten voor re-stocking, waarbij een percentage van minimaal 15% van de betreffende verkoopwaarde als uitgangspunt wordt gebruikt. Transport Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij. De wijze van transport, verpakking e.d. wordt zorgvuldig door Auvio bepaald. Indien zendingen - voor rekening en risico Auvio - beschadigd ontvangen worden, dient dit binnen vijf werkdagen na ontvangst aan Auvio gemeld te worden. Latere meldingen kunnen niet meer als transportschade in behandeling worden genomen. Garantie Met inachtneming van deze voorwaarden staan wij (Auvio) in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door ons geleverde, c.q. verwerkte/gebruikte materialen. Garantie wordt slechts gegeven indien de wederpartij onze factuur en/of het garantiebewijs kan overleggen. Voor niet door ons geleverde goederen kunnen wij garantie c.q. reparatie zonder opgave van redenen weigeren. Fabrieksgarantie kan per merk verschillen doch Auvio geeft op alle door haar geleverde apparatuur minimaal één jaar garantie, m.u.v. beeldbuizen, TFT displays en Plasma displays, waarvoor een garantieperiode van een half jaar geldt. Reclames Reclames dienen binnen acht dagen na levering c.q. verrichting van de werkzaamheden schriftelijk bij ons te worden ingediend., onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Voor facturen geldt 8 dagen na dagtekening. Voor reclames inzake verborgen gebreken geldt een uiterste termijn van 3 maanden na aflevering, terwijl deze binnen 8 dagen na constatering moeten zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, resp. de factuur, te hebben goedgekeurd, en worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen. Eigendomsrecht Alle door ons geleverde goederen blijven tot op het moment van betaling ons eigendom. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen bij de wederpartij terug te vorderen indien deze zijn verplichtingen niet nakomt. Risico Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af ons bedrijf/magazijn. Op het moment dat de goederen ons bedrijf/magazijn verlaten, gaat het risico van de goederen op de wederpartij over. Aansprakelijkheid Auvio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. tot de systeemverantwoordelijkheid bij installaties waarin door Auvio geleverde goederen zijn opgenomen. Auvio medewerkers zullen te allen tijde trachten om zo volledig mogelijke (alsmede betrouwbare) informatie te verstrekken, doch hieraan kunnen nimmer enige rechten - in welke vorm dan ook- worden ontleend.     
Home Products Pricelists News Info Contact
Auvio Nederland b.v. Professional Audio and Video Equipment
Verkorte Voorwaarden
Auvio Nederland b.v. - Voorschoten - The Netherlands - Tel. (+) 31 6 53244083 - fax retired - info@auvio.nl - www.auvio.nl Auvio Nederland b.v. is a member of the International CZABG Group