Auvio Service  Procedures en Aandachtspunten    DOA (Dead On Arrival) In geval van DOA wordt het defecte product altijd omgeruild voor een nieuw product, mits dit binnen vijf  werkdagen na ontvangst wordt gemeld. Producten die buiten deze DOA termijn vallen, worden onder garantie gerepareerd. DOA's worden uitsluitend geaccepteerd als de producten ongebruikt en compleet, inclusief alle accessoires, in de onbeschadigde originele verpakking - dus verpakt in omdoos -  worden geretourneerd.   Garantie Garantie is van toepassing indien de klacht wordt gemeld tussen de factuurdatum en de einddatum van de geldende garantietermijn en wanneer het apparaat niet meer (naar behoren) functioneert en deze onder de door de fabrikant geadviseerde omstandigheden is gebruikt. Reparatie buiten garantie Deze afhandeling geldt voor producten die buiten de garantietermijn vallen, danwel schade hebben als gevolg van oneigenlijk gebruik. Indien het totale reparatiebedrag (excl.BTW) het bedrag van € 100.00 dreigt te overstijgen, dan ontvangt de klant eerst een schriftelijke prijsopgave. Indien geen akkoord wordt gegeven, dan zullen € 40,00 onderzoekskosten , alsmede de verzendkosten in rekening worden gebracht. Indien binnen veertien dagen na prijsopgave geen bericht van de klant wordt ontvangen, dan zal Auvio het betreffende apparaat ongerepareerd retourneren en de € 40.00 onderzoekskosten, alsmede € 40,00 voor afhandeling in rekening brengen.   Garantie op reparaties Op alle door Auvio of de fabrikant uitgevoerde reparaties wordt door auvio drie maanden garantie gegeven op onderdelen en arbeidsloon. Reparaties ten gevolge van blikseminslag, waterschade e.d. vallen buiten deze regeling. Verzending Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij.  De wijze van transport, verpakking e.d. wordt zorgvuldig door Auvio bepaald. Indien zendingen - voor rekening en risico Auvio -  beschadigd ontvangen worden, dient dit uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst aan Auvio gemeld te worden. Latere meldingen kunnen niet meer als transportschade in behandeling worden genomen. De goederen dienen goed verpakt vestuurd te worden. Op fysiek beschadigde producten vervalt de garantie.  Onaangekondigde en/of ongefrankeerde goederen worden geweigerd. Slecht verpakte of incomplete producten kunnen niet in behandeling worden genomen en zullen onbehandeld retour worden gezonden.   Klachtomschrijving Ieder product moet voorzien zijn van een duidelijke klachtomschrijving. Vermeld op de klachtomschrijving ook uw contactgegevens (adres, telefoonnummer, contactpersoon etc.) Indien het probleem niet door onze Technische dienst kan worden gereproduceerd, worden onderzoeks- en verzendkosten in rekening gebracht. Indien het probleem kan worden opgelost door firmware (software) in het apparaat te vervangen, worden er altijd onderzoeks- en verzendkosten in rekening gebracht. Indien het probleem kan worden opgelost door instellingen in het apparaat te veranderen, worden er altijd onderzoeks- en verzendkosten in rekening gebracht. Defecten veroorzaakt door blikseminslag, waterschade e.d. vallen niet onder garantie. Tevens wordt op reparaties, ten gevolge van bovengenoemde oorzaken, geen garantie gegeven.   Beschadigde of verwijderde productidentificatie Het verwijderen of beschadigen van op het product aangebrachte garantielabels, barcodes, productspecificaties en dergelijke leidt tot het vervallen van de garantie.   Verzendkosten De kosten voor verzending van en naar Auvio zijn voor rekening van de klant. Onaangekondigde en/of ongefrankeerde goederen worden geweigerd.     
Home Products Pricelists News Info Contact
Auvio Nederland b.v. Professional Audio and Video Equipment
Service Procedures
Auvio Nederland b.v. - Voorschoten - The Netherlands - Tel. (+) 31 6 53244083 - fax retired - info@auvio.nl - www.auvio.nl Auvio Nederland b.v. is a member of the International CZABG Group